Waloryzacja umów o zamówieniach publicznych – szkolimy Klientów, reprezentujemy przed Zamawiającymi

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lipiec 2021
10 sierpnia, 2021
Farma fotowoltaiczna bez decyzji środowiskowej – zabudowa poniżej 2 ha, dachy, elewacje
28 października, 2023

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast zaprosiło ECO LEGAL Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych do przeprowadzenia warsztatów nt. „Waloryzacji umów o zamówieniach publicznych – przy stole negocjacyjnym lub w sądzie”.

Przedstawiliśmy najważniejsze zagadnienia związane z tzw. waloryzacją wynagrodzenia należnego na podstawie umowy o zamówienie publiczne, a więc zmianą wynagrodzenia po dniu zawarcia umowy w związku ze zmianą okoliczności wykonywania świadczeń przez wykonawców, w tym wobec drastycznego wzrostu cen energii, paliwa oraz presji płacowej ze strony pracowników.  Wskazaliśmy, na co zwracać uwagę przy formułowaniu postanowień umownych, w tym przy wnioskowaniu do zamawiających o zmianę umowy. Podpowiedzieliśmy wykonawcom, w jaki sposób mogą dochodzić podwyższenia wynagrodzenia, zarówno w razie istnienia po stronie zamawiającego woli polubownego znalezienia rozwiązania tej kwestii, jak i w jej braku. Zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na to, jak wykonawca może i powinien udowodnić swoje roszczenie.

Plan warsztatów obejmował:

  • Omówienie problematyki wpływu okoliczności zewnętrznych na koszty wykonania umów o zamówienie publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem umów w obszarze gospodarki odpadami i o roboty budowlane
  • Omówienie przepisów dotyczących zmiany umowy o zamówienie publiczne, w szczególności art. 439 „nowego” p.z.p.
  • Omówienie rozumienia okoliczności nieprzewidzianych bądź niemożliwych do przewidzenia i sposobów wykazywania ich wpływu na koszty wykonania umowy
  • Omówienie najczęstszych błędów przy formułowaniu postanowień umownych o zmianie umowy o zamówienie publiczne
  • Propozycja postanowień umownych dotyczących zmiany umowy o zamówienie publiczne
  • Omówienie możliwości dochodzenia podwyższenia wynagrodzenia w postępowaniu sądowym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dowodowych
  • Odpowiedzi na pytania uczestników

Prowadząca szkolenie: dr Aleksandra Krawczyk – adwokat LL.M.

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące powyższych zagadnień, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią kancelaria@ecolegal.pl