Transgraniczne przemieszczanie odpadów – procedura zgłoszenia i zgody GIOŚ

BDO opłaty roczne – płatne do 29 lutego
6 lutego, 2024
IPO na giełdzie w Hong Kongu – ECO LEGAL polskim doradcą prawnym
20 marca, 2024

Jeżeli planują Państwo przewozić odpady poza Polskę konieczne jest złożenie uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody w następujących przypadkach:

 • odpadów z listy bursztynowej przeznaczonych do odzysku,
 • odpadów niesklasyfikowanych w żadnym z załączników do rozporządzenia nr 1013/2006 i mieszanin odpadów (wyjątek mieszaniny z załącznika IIIA),
 • odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia (wszystkie odpady bez względu na to, czy znajdują się wykazie zielonym czy bursztynowym).

Poniżej lista dokumentów i czynności niezbędnych do wykonania przed złożeniem zgłoszenia do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ):

 1. Poprawnie wypełniony oraz podpisany dokument zgłoszenia i dokument przesyłania na wzorze określonym w załącznikach IA oraz IB do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 wraz z numerem nadanym przez właściwy organ kraju wysyłki odpadów.
 2. Umowa pomiędzy zgłaszającym a odbiorcą, w sprawie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, która została zawarta i obowiązuje w momencie zgłoszenia, zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 4 i art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.
 3. Kopia zezwolenia na wytwarzanie lub zbieranie odpadów wydana dla zgłaszającego oraz kopia zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydana dla prowadzącego instalację odzysku/unieszkodliwiania odpadów.
 4. Opis procesu wytwarzania odpadów.
 5. Opis procesu przetwarzania odpadów w instalacji odbiorcy.
 6. Ogólna charakterystyka odpadów oraz analiza chemiczna ich składu.
 7. Informacje dotyczące szacunkowej ilości części nieodzyskiwalnej, która powstanie w wyniku przetwarzania odpadów oraz planowanej metody jej zagospodarowania.
 8. Gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.
 9. Informacje dotyczące sposobu obliczenia gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia w tym kopia umowy potwierdzającej koszt zagospodarowania odpadów w instalacji odbiorcy (dotyczy wywozu).
 10. Trasa regularna i trasa alternatywna przewozu odpadów. Wskazanie miejsc wjazdu/wyjazdu na terytorium Polski, a w przypadku przeładunku w trakcie transportu, miejsc gdzie nastąpi przekazanie odpadów. Przy transporcie drogowym wskazanie numerów dróg, którymi będzie realizowany transport na terenie Polski.
 11. Numery rejestrowe BDO wskazanych przewoźników
 12. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej przewoźnika odpadów od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim (lub oświadczenie).
 13. Informacje o kosztach transportu odpadów od wytwórcy do instalacji
  odzysku/unieszkodliwiania.
 14. Informacje dotyczące środków podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  transportu wraz z opisem sposobu pakowania odpadów.
 15. Opłata za wydanie zezwolenia na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący jednokrotne i wielokrotne przemieszczanie odpadów

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w przygotowaniu dokumentów ECO LEGAL w sposób kompleksowy zapewni Państwu asystę prawną w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów.

Justyna Zyga, radca prawny, j.zyga@ecolegal.pl