Zamówienia publiczne – zmiana umowy po terminie wykonania zamówienia

Nadużywanie pozycji dominującej
7 czerwca, 2020
Uciążliwość zapachowa
Uciążliwość zapachowa – jak polski ustawodawca (po)radzi sobie z problemem zanieczyszczonego powietrza?
17 czerwca, 2020
Aktualności zamówienia publiczne

Urząd Zamówień Publicznych w swej najnowszej opinii odniósł się do problematyki dopuszczalności zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia. Potwierdza w niej, że upływ umownego (pierwotnego) terminu przewidzianego na wykonanie zamówienia nie przesądza o braku możliwości zmiany umowy. Opinia ta rozwiewa pojawiające się w praktyce wątpliwości, czy możliwe jest dokonanie zmian w umowie o zamówienie publiczne wobec upływu terminu wykonania zamówienia. Zmiana taka jest dopuszczalna, o ile spełniona jest co najmniej jedna z przesłanek zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy p.z.p. Zmiana ta dotyczyć może także terminu wykonania zamówienia. Dodać należy, że tyczy się ona umów, które nie wygasły z chwilą upływu terminu wykonania umowy. Opinia UZP ma istotne znaczenie przede wszystkim dla umów o roboty budowlane, jako najczęściej zawieranych umów rezultatu.

Całość opinii UZP dostępna pod linkiem:  https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/zmiana-umowy-po-uplywie-umownego-terminu-wykonania-zamowienia/dopuszczalnosc-zmiany-umowy-o-zamowienie-publiczne-po-uplywie-umownego-terminu-wykonania-zamowienia