Katarzyna Wolny-Tomczyk

Adwokat

+48 609 678 886


 • Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego (w kontekście regulacji krajowych i unijnych).
 • Udziela wsparcia w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych, zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych. Wspiera w procesie ustalania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także reprezentuje w postępowaniach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, kar i odpowiedzialności za szkody w środowisku.
 • Świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno na rzecz podmiotów prywatnych, jak i komunalnych, wykonawców oraz zamawiających w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych w obszarze prawa o odpadach.
 • Doradza w sprawach związanych z prawem geologicznym i górniczym, prawem energetycznym, emisjami gazów cieplarnianych i z obrotem uprawnieniami do emisji.
 • Prowadzi szkolenia z zakresu prawa odpadowego i prawa zamówień publicznych organizowanych dla przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów.
 • Wielokrotnie cytowana w mediach jako ekspert prawa ochrony środowiska.

Sektory gospodarki


 • ochrona środowiska
 • odpady
 • administracja publiczna
 • gospodarka komunalna
 • energetyka
 • odnawialne źródła energii
 • przemysł
 • hutnictwo
 • górnictwo
 • budownictwo

Specjalizacje


 • prawo ochrony środowiska
 • prawo samorządowe
 • prawo administracyjne
 • prawo energetyczne
 • zamówienia publiczne
 • prawo geologiczne i górnicze
 • prawo wodne
 • prawo budowlane