Tarcza 3.0. – zmiany dla rynku gospodarowania odpadami

Nadużywanie pozycji dominującej
7 czerwca, 2020
ecolegal tło strony

Poniżej Kancelaria ECO LEGAL przedstawia istotne zmiany dla rynku odpadowego wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 14 maja 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz 875 (dalej: Ustawa SARS-CoV-2)

I. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) – zmiana art. 12a UCPG (art. 7 ustawy SARS-CoV-2)

 • przesunięcie terminu na złożenie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz odpadami poużytkowymi (art. 12a) za pośrednictwem BDO
  • sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9nb UCPG, do 31 sierpnia 2020 r.
  • sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q, przekazuje się w terminie do dnia 31 października 2020 r.
  • sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s, przekazuje się w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
  • analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r., o której mowa w art. 9tb ust. 1, sporządza się w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

II. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

 • nowy termin na dostosowanie uchwał rady gminy (Regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach) do zmian wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw do 31 grudnia 2020 (art. 40 ustawy SARS-CoV-2)
 • przedłużenie obowiązywania dotychczasowej stawki za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzinnych ogrodów działkowych i stawek za pojemnik lub worek (jeśli wyższe niż wynikające z art. 6j ust. 3 UCPG/6k ust. 2a pkt 5 UCPG) do dnia wejścia w życie znowelizowanej uchwały – Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

III. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – art. 26 ustawy SARS-CoV-2

 • uchylenie art. 236a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który zobowiązuje podmioty prowadzące ewidencję papierową do wprowadzenia informacji zawartych w tej ewidencji do BDO. Dzięki tej zmianie podmioty prowadzące ewidencję w formie papierowej nie będą musiały uzupełniać tych danych w BDO, co zmniejszy obciążenie tych podmiotów.
 • Dodano art. 236b ustawy o odpadach w brzmieniu: Art. 236b. 1. Podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1, mogą prowadzić ewidencję odpadów na zasadach określonych w art. 236a ust. 1, przed uzyskaniem wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1. – czyli wprowadzono możliwość prowadzenia ewidencji papierowej przed uzyskaniem wpisu do rejestru;
 • Podmioty, o których mowa w ust. 1, nie stosują numeru rejestrowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach, których wzory zostały określone w załącznikach nr 5a–5g do ustawy.
 • W terminie do 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, o których mowa w art. 50 ust. 1, które złożyły wniosek o wpis do rejestru, nie stosuje się przepisów art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 194 ust. 1 pkt 5.”;
 • przedłuża się terminy składania sprawozdań:
  • z art. 73 ustawy o odpadach (roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami) – do dnia 11 września 2020 r.,
  • z art. 74a ustawy o odpadach (roczne sprawozdania sporządzane przez organizację odzysku albo organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo organizację odzysku opakowań) – do dnia 11 września 2020 r.,
  • z art. 75 ustawy o odpadach (roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami) – do dnia 31 października 2020 r.,

IV. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – art. 27 ustawy SARS-CoV-2

 • wydłużenie czasu na przeprowadzenie audytu zewnętrznego za 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. Konsekwencją zmiany tego terminu jest ustalenie nowego terminu przekazania właściwym podmiotom sprawozdania z przeprowadzonego audytu na dzień 15 listopada 2020 r. (dodano art. 72 ustawy o gospodarcze opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)

art. 15zzzzzy ustawy COVID (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) – art. 46 pkt 35 ustawy SARS-CoV-2

 • przedłużenie ważności decyzji z zakresu gospodarki odpadami (zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydane na czas oznaczony), których ważność kończyłaby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a podmiot złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji do 5 marca 2020 r. – termin obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania wniosku o zmianę zezwolenia/pozwolenia albo pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania.
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane, wydane na czas oznaczony, których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii gdy posiadacz złożył wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia albo o przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia, termin obowiązywania pozwolenia ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy z tego wniosku.

W razie pytań dotyczących szczegółowych kwestii związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w stanie epidemii zapraszamy do kontaktu z Kancelarią ECO LEGAL – kancelaria@ecolegal.pl