Farma fotowoltaiczna bez decyzji środowiskowej – zabudowa poniżej 2 ha, dachy, elewacje

Waloryzacja umów o zamówieniach publicznych – szkolimy Klientów, reprezentujemy przed Zamawiającymi
6 maja, 2022
BDO opłaty roczne – płatne do 29 lutego
6 lutego, 2024

Jeżeli zamierzasz zainwestować w farmę fotowoltaiczną o powierzchni zabudowy systemami fotowoltaicznymi poniżej 2 ha, od 13 września 2023 roku nie będziesz musiał ubiegać się o decyzję środowiskową, z pewnymi wyjątkami. Wszystko za sprawą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1724)

Jeżeli planujesz zabudowę instalacji fotowoltaicznej:

a) poniżej 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub

b) poniżej 2 ha na innych obszarach niż wskazane w punkcie a), lub

c) lokalizujesz system fototowoltaiczny na dachach i elewacjach obiektów budowlanych,

nie musisz już ubiegać się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się zabudowę systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a

– z wyłączeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach obiektów budowlanych

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  Decyzja środowiskowa wymagana jest wtedy gdy mamy do czynienia z przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, natomiast małe farmy fotowoltaiczne, o których mowa powyżej, oraz systemy fotowoltaiczne na dachach i elewacjach obiektów budowlanych, nie są już przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną? ECO LEGAL wspiera Klientów pod względem prawnym i ochrony środowiska

Justyna Zyga

radca prawny