Zużyte oleje jadalne – uzyskaliśmy korzystną interpretację Ministra Klimatu i Środowiska

Nowe PZP szkolenie 21.01.2021 (bezpłatne dla Członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu)
8 grudnia, 2020
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lipiec 2021
10 sierpnia, 2021

 

Wynika to z faktu, iż odbieranie odpadów komunalnych jest stale prowadzoną działalnością i wiąże się m.in. z posiadaniem odpowiedniego zaplecza (baza magazynowo- transportowa) i wyposażenia w odpowiednią liczbę pojazdów, przeznaczonych do odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości[3]. Natomiast zabranie wyspecyfikowanego rodzaju odpadów (np. tylko odpadów powstających z olejów jadalnych o kodzie 20 01 25) nie wymaga takiego szerokiego wyposażenia.
W powyższym przypadku obowiązek prowadzenia ewidencji spoczywa na podmiocie zbierającym odpady, przy czym sam transport nie wymaga wygenerowania w BDO karty przekazania odpadów (KPO), ponieważ wytwórcy odpadów komunalnych zwolnieni są z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Natomiast podmiot przejmujący te odpady wprowadzając informacje do swojej ewidencji zaznacza, że odpady zostały przejęte od posiadacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji.

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.).
[2] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.).
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

Opublikowane na stronie https://bdo.mos.gov.pl/news/uzupelnienie-komunikatu-z-30-grudnia-2020-r-dotyczacego-sposobu-klasyfikacji-odpadow-w-postaci-zuzytych-olejow-jadalnych-ktore-powstaja-na-nieruchomosciach-niezamieszkalych-np-w-punktach-gastrono/  w dniu 9 marca 2021, aktualizacja: 9 marca 2021