Uciążliwość zapachowa – jak polski ustawodawca (po)radzi sobie z problemem zanieczyszczonego powietrza?

Aktualności zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne – zmiana umowy po terminie wykonania zamówienia
12 czerwca, 2020
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a sprzedaż wysyłkowa
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju do innego państwa UE (według stanu na 17.06.2020)
17 czerwca, 2020
Uciążliwość zapachowa

Partner Kancelarii ECO LEGAL adwokat Katarzyna Wolny-Tomczyk w sprawie Klienta z sektora rolnictwa zajmowała się zagadnieniem uciążliwości zapachowej. Uciążliwość zapachowa jest poważnym problemem, zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnokrajowej, na co wskazuje zwłaszcza odnotowywana w ostatnich latach tendencja wzrostowa liczby skarg i wniosków jej dotyczących.

Zgodnie z odpowiedzią Ministra Klimatu na Interpelację nr 3294 w sprawie tzw. ustawy odorowej, „Aktualnie resort podejmuje szereg działań mających na celu przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej, w tym przede wszystkim:

1) w 2016 r. opracował Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej, w którym zidentyfikowano źródła emisji substancji zapachowoczynnych oraz wskazano działania zaradcze dla głównych form działalności uciążliwych zapachowo, w tym przede wszystkim obiektów gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz obiektów hodowlanych;

2) zlecił opracowanie ekspertyzy pn. „Lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej”. W ramach ekspertyzy sporządzono listę substancji i związków chemicznych potencjalnie uciążliwych zapachowo, a także wyznaczono jednostki zapachowe oraz wartości dopuszczalnych stężeń w powietrzu substancji i związków chemicznych.

Kodeks przeznaczony jest do stosowania przez administrację centralną, administrację samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i lokalnego oraz przedsiębiorców w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej, negatywnego jej wpływu na ludzi i środowisko naturalne oraz podniesienia jakości życia mieszkańców narażonych na uciążliwość zapachową. W dokumencie tym zestawiono przepisy prawne dotyczące problematyki uciążliwości zapachowej, a także zidentyfikowano źródła emisji substancji zapachowoczynnych oraz działania zaradcze dla głównych form działalności uciążliwych zapachowo, w tym przede wszystkim obiektów gospodarki odpadami, gospodarki wodnościekowej oraz obiektów hodowlanych”.

Jak przyznaje Ministerstwo Klimatu, niestety dokument ten jako materiał informacyjno-edukacyjny nie dotyka wszystkich problemów i stanowi dopiero punkt wyjścia do wypracowania rozwiązań prawnych w tym zakresie w postaci ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.

Resort wskazuje, że obowiązujące przepisy nie zapewniają w pełni przeciwdziałania uciążliwości zapachowej i istnieje konieczność wprowadzenia regulacji, która przyczyni się bezpośrednio do przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Mając na uwadze powyższe oraz wyniki analizy skarg i wniosków wpływających do odpowiednich organów w zakresie uciążliwości zapachowej dotyczącej chowu i hodowli zwierząt, zaistniała konieczność uregulowania kwestii uciążliwości zapachowej w pierwszej kolejności w stosunku do sektora rolnictwa. Niestety specyfika każdego sektora gospodarki nie pozwala na rozwiązanie problemu wyznaczania minimalnej odległości jedną wspólną regulacją. Aktualnie Ministerstwo Klimatu prowadzi prace nad projektem ustawy o minimalnej odległości. Zakłada się, że wprowadzenie przedmiotowej regulacji powinno przyczynić się do poprawy warunków życia i rozwoju gospodarczego na danym obszarze. Regulacja stworzy możliwość ograniczenia uciążliwości zapachowej planowanych przedsięwzięć sektora rolnictwa, negatywnego ich wpływu na ludzi i środowisko naturalne, a tym samym przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców narażonych na uciążliwość zapachową oraz do zmniejszenia konfliktów społecznych.

Jakie istnieją obecnie w Polsce przepisy prawne, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą problematyki uciążliwości zapachowej? Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią ECO LEGAL: kancelaria@ecolegal.pl