Ochrona sygnalistów – dla pracodawców zatrudniających 50 pracowników i nie tylko

IPO na giełdzie w Hong Kongu – ECO LEGAL polskim doradcą prawnym
20 marca, 2024

W związku z nadchodzącymi zmianami prawnymi związanymi z uchwalaniem przez Sejm ustawy o ochronie sygnalistów, wskazujemy, że w wielu przedsiębiorstwach konieczne będzie przygotowanie procedur zgłoszeń wewnętrznych dostosowanych do nowych wymogów prawnych.

 

Kogo Obejmą Nowe Wymogi?

 

 • podmioty zatrudniające powyżej 50 pracowników (na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku),
 • niezależnie od liczby zatrudnionych – podmioty prowadzące działalność w zakresie:
  • Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
  • Usług, produktów i rynków finansowych
  • Bezpieczeństwa transportu
  • Ochrony środowiska – m.in. działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich
 • instytucje obowiązane w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (zatrudniające nawet 1 pracownika!).

 

Jakie zgłoszenia zobowiązani będą Państwo przyjmować? 

 

Zakres wymagany – naruszenia dotyczące:

✓ Zamówień publicznych

✓ Usług, produktów i rynków finansowych

✓ Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

✓ Bezpieczeństwa żywności i ich produktów i ich zgodności z wymogami

✓ Bezpieczeństwa transportu

✓ Ochrony środowiska

✓ Ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego

✓ Bezpieczeństwa żywności i pasz

✓ Prawa pracy

✓ Korupcji

✓ Zdrowia i dobrostanu zwierząt

✓ Zdrowia publicznego

✓ Ochrony konsumentów

✓ Ochrony prywatności i danych osobowych

✓ Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych

✓ Interesów finansowych Skarbu Państwa, JST oraz UE

✓ Rynku wewnętrznego UE, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych

✓ Konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela

 

Jesteśmy gotowi wspomóc Państwa w przygotowaniu się do wdrożenia wymogów z ustawy o ochronie sygnalistów w zakresie:

 • Analiza obecnych regulaminów i procedur wewnętrznych – przeprowadzimy analizę istniejących regulaminów i procedur w Państwa przedsiębiorstwie.
 • Stworzenie nowych Procedur zgłoszeń wewnętrznych – kompleksowo opracujemy nowe regulaminy i procedury dostosowane do wymogów przepisów ustawy o sygnalistach.
 • doradztwo prawne – będziemy wspierać Państwa na etapie zagadnień związanych z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.

 

Aktualny status prac sejmowych:

Prace nad ustawą trwają już ponad 2 lata i przewiduje się, że niedługo ulegną zakończeniu. Obecnie projekt ustawy trafił do Senatu.

Należy przy tym mieć na uwadze, że procedowana ustawa wejdzie w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia i wówczas będą obowiązani Państwo do natychmiastowego wdrożenia w życie ustawowych obowiązków poprzez dostosowanie wszelkich procedur wewnętrznych do wymogów ustawowych pod groźbą sankcji karnych.

Podmioty odpowiedzialne za ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, które nie ustanowią procedury lub ustanawia ją z istotnym naruszeniem wynikających z ustawy wymogów, podlegają karze grzywny.

 

Justyna Zyga

radca prawny

j.zyga@ecolegal.pl